Regulamin

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w imprezie motoryzacyjnej pod nazwą „Przebudzenie ///Mocy 5” odbywającej się w dniu 23 Maja 2019 roku na terenie obiektu Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne PROMENADA ul. Spacerowa 35 Białobrzegi.
 2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu.
 3. Definicje:
 • Wydarzenie – event motoryzacyjny Przebudzenie ///Mocy 5.
 • Organizator – Stowarzyszenie BMW Klub Warszawa z siedzibą przy ul. W. Sierpińskiego 3/101, 02-122 Warszawa.
 • Uczestnik – osoba zarejestrowana na Wydarzenie, a także osoba uczestnicząca w Wydarzeniu.

 

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Rejestracja uczestników jest możliwa na dwa sposoby:
 2. poprzez wniosek zgłoszeniowy dostępny pod adresem internetowym http://przebudzenie-mocy.pl/. Wnioski można składać do dnia 20.05.2020 do godziny 23:59.
 3. w dniu imprezy w punkcie rejestracji przy wjeździe głównym na teren ośrodka Promenada.
 4. W przypadku dokonania rejestracji poprzez stronę internetową wskazaną w punkcie 1 ustęp a. powyżej, uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia dokonanej rejestracji w punkcie rejestracyjnym na podstawie otrzymanej i wydrukowanej wiadomości mailowej wraz z załącznikiem (kod Querty).
 5. Wstęp na zlot jest płatny i wynosi 20 zł od osoby +20 zł od samochodu (dzieci poniżej 12 roku życia pod opieką osoby dorosłej wychodzą bezpłatnie).
 6. Każdy uczestnik w dniu zlotu przy wjeździe na teren ośrodka Promenada, otrzyma do zapoznania się oraz podpisania niniejszy regulamin zlotu. Podpisanie regulaminu oznacza, akceptację jego postanowień.
 7. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
 8. Utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie podczas Wydarzenia;
 9. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólny Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).
 10. Każdy uczestnik po dokonaniu rejestracji i uiszczeniu opłaty otrzyma „opaskę”, a także identyfikator imienny Uczestnika, które uprawniają do poruszania się po terenie całego ośrodka w dniu imprezy.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji tożsamości Uczestnika oraz jego uprawnień do uczestniczenia w Wydarzeniu m.in. poprzez żądanie okazania opaski i identyfikatora. Jeżeli Uczestnik w ramach rejestracji nie podał wszystkich wymaganych danych, odmówi okazania identyfikatora lub powstaną wątpliwości co do zgodności jego danych z danymi na okazanym identyfikatorze, Organizator uprawniony jest do kontroli i weryfikacji tożsamości w inny możliwy sposób.
 12. Brak opaski na terenie ośrodka Promenada będzie traktowany jako złamanie zasad regulaminu.
 13. W przypadku uszkodzenia lub zerwania opaski należy niezwłocznie zgłosić się do organizatora w punkcie informacyjnym.
 14. Liczba uczestników jest ograniczona do 998 osób, o wejściu na teren imprezy decyduje kolejność zgłoszeń.
 15. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy: broni, noży, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających na terenie ośrodka Promenada.
 16. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie, wyłącznie pod opieką osoby dorosłej i na jej odpowiedzialność oraz za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
 17. Osoby pod wpływem środków odurzających nie będą miały prawa wstępu na teren ośrodka Promenady.
 18. Służby porządkowe organizatora legitymujące się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu są uprawnione do:
 • Sprawdzenia uprawnień do przebywania na terenie imprezy – „opaski”
 • Przeglądania zawartości bagaży lub odzieży w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty o których mowa w pkt 9 powyżej Regulaminu.
 • Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek lub naruszającym postanowienia niniejszego Regulaminu lub regulaminu obiektu, na terenie którego odbywa się impreza.
 • Ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego lub chronionego mienia.
 1. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń służb porządkowych Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.
 2. Osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek, zagrażają bezpieczeństwu lub w inny sposób naruszają niniejszy Regulamin lub regulamin obiektu, na którego terenie odbywa się impreza, będą musiały opuścić teren imprezy.
 3. Uczestnik imprezy odpowiada prawnie za szkody wyrządzone organizatorowi, mieniu ośrodka lub innym uczestnikom.
 4. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty uczestników pozostawione na terenie imprezy.
 1. Organizator imprezy, nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom podczas imprezy przez osoby trzecie.
 1. Na terenie ośrodka obowiązuje organicznie prędkości do 20 km/h, oraz przepisy prawa o ruchu drogowym.
 2. Na terenie ośrodka zabrania się rozpalania ognia w postaci grilla/ogniska.
 3. W razie potrzeby interwencji medycznej należy niezwłocznie zgłosić się do punktu medycznego.
 4. Zabrania się prowadzenia bez zgody Organizatora na terenie i w trakcie trwania imprezy jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej.

 

III. ZGŁOSZENIA SAMOCHODÓW DO STREFY X

 1. Strefa X będzie to wydzielony obszar na którym prezentowane będą najciekawsze zgłoszone egzemplarze samochodów BMW serii X.
 2. Ilość miejsc w Strefie X jest ograniczona.
 3. Każdy uczestnik rejestrujący się poprzez formularz dostępny na stronie podanej w Rozdziale II, punkt 1, ustęp a, będzie miał możliwość zgłoszenia samochodu do Strefy X.
 4. Zgłoszenie samochodu powinno zawierać minimum dwa zdjęcia oraz krótki opis pojazdu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru samochodów, które otrzymają prawo wjazdu do Strefy X.
 6. Organizator będzie uprawniony do publikacji zgłoszonych samochodów na stronie wydarzenia.

 

IV. MEDIA

 1. Do wykonywania zdjęć/filmów w celach komercyjnych konieczne jest uzyskanie akredytacji prasowej.
 2. Wniosek o akredytację prasową jest dostępny na stronie wydarzenia podanej w Rozdziale I. punkt 1 ustęp a. powyższej.
 3. Wnioski o akredytację można składać do dnia 17.05.2020 roku.
 4. Wypełnienie wniosku nie jest jednoznaczne z uzyskaniem akredytacji.
 5. Decyzja o wydaniu akredytacji podejmuje Organizator.
 6. Akredytacja prasowa wydana wcześniej przez Organizatora upoważnia do bezpłatnego wstępu na teren imprezy.
 7. Akredytacja prasowa zobowiązuje do udostępnienia Organizatorowi materiałów wykonanych podczas eventu z prawem do wykorzystania.

 

V. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH AUTORSKICH

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie BMW Klub Warszawa z siedzibą przy ul. W. Sierpińskiego 3/101, 02-122 Warszawa.
 3. Stowarzyszenie wyznaczyło osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email:
 4. kontakt@bmwklubwarszawa.pl
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Stowarzyszenie BMW Klub Warszawa w celu promocji działalności, przygotowania relacji z działalności oraz sprawozdawczości na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO;
 6. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: brak odbiorców;
 7. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: dane nie będą przekazywane;
 8. Informacja o okresie przetwarzania danych lub kryteriach wyznaczenia tego okresu: dane będą przetwarzane zgodnie z kategorią archiwalną;
 9. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do usunięcia danych;
 10. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 11. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
 12. Informacja o profilowaniu: Pani/Pana dane będą profilowane.
 13. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez organizatora w celach promocyjnych, wydawania materiałów promocyjnych, w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno – marketingowych oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 14. Stowarzyszenie BMW Klub Warszawa zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu Wydarzenia „Przebudzenie ///Mocy 5” w formie zapisu fotograficznego, filmowego, oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.
 15. Udział w Wydarzeniu oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Stowarzyszenie BMW Klub Warszawa, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Stowarzyszenie BMW Klub Warszawa, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie BMW Klub Warszawa, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
 16. Organizator zapewnia, że wizerunek Uczestników Wydarzenia nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 17. Każdy, kto bierze udział w Wydarzeniu i nie zgadza się na przetwarzanie jego wizerunku w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez Organizatora w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Stowarzyszenie BMW Klub Warszawa jest obowiązany zgłosić to niezwłocznie pisemnie Organizatorowi.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie wydarzenia: http://przebudzenie-mocy.pl/ oraz w punkcie informacyjnym na terenie imprezy w dniu 23 Maja 2020.
 2. Poprzez przystąpienie do udziału w Wydarzeniu, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
 3. Osoba biorąca udział w imprezie, automatycznie wyraża zgodę na wykorzystanie i publikacje jej wizerunku przez Stowarzyszenie BMW Klub Warszawa.
 4. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie imprezy z uzasadnionych przyczyn.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
 7. Podane w ramach imprezy dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonywania obowiązków związanych z organizowanymi konkursami oraz dostarczenia nagród. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. 2018 poz. 1000). Podanie danych osobowych przez Uczestnika imprezy jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość uczestnictwa w imprezie i konkursach. Uczestnik imprezy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.
 1. Wszelkie reklamacje można składać pisemnie w terminie 14 dni od zakończenia imprezy listem poleconym na adres siedziby Organizatora. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od otrzymania reklamacji. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz dokładny opis powodu zastrzeżenia.